CARTES A KURT SCHWITTERS

Cartes a Kurt Schwitters és un projecte iniciat l’any 2005 per l’artista Quim Domene amb la voluntat d’establir una mena de diàleg o d’epistolari fictici amb l’autor alemany. Utilitzant com a suport les tapes per guardar els documents del Registre de la Propietat d’Olot, ha anat construint collages, o Merz, seguint l’estela del que feia Kurt Schwitters. En aquesta primera presentació pública de la sèrie es mostren 220 unitats datades el dia que es van acabar per remarcar l’aspecte de correspondència. Domene incorpora Schwitters, el Moviment Dadà i les avantguardes artístiques, però la temàtica de les obres també fa referència a la memòria històrica, la tradició artística, l’actualitat, etc. Un munt de referències creuades que, tot sovint, són produïdes per una relació atzarosa entre objectes, imatges i símbols.

Cartas a Kurt Schwitters es un proyecto iniciado en el 2005 por el artista Quim Domene con la voluntad de establecer una especie de diálogo o de epistolario ficticio con el autor alemán. Utilizando como soporte las cubiertas para guardar los documentos del Registro de la Propiedad de Olot, ha ido construyendo collages, o Merz, siguiendo la estela de lo que hacía Kurt Schwitters. En esta primera presentación pública de la serie se muestran 220 unidades con la fecha del día que se terminaron para remarcar el aspecto de correspondencia. Domene incorpora a Schwitters, al Movimiento Dadá y a las vanguardias artísticas, pero la temática de las obras también hace referencia a la memoria histórica, a la tradición artística, a la actualidad, etc. Muchas referencias cruzadas que, a menudo, vienen producidas por una relación azarosa entre objetos, imágenes y símbolos.

Letters to Kurt Schwitters is a project launched by artist Quim Domene in 2005 with the goal of forging a kind of dialogue or fictitious epistolary with the German artist. Using the covers used to hold documents from the Property Registry of Olot as his support, Domene has constructed collages, or Merz, following in the footsteps of Kurt Schwitters. This first public presentation of the series includes 220 units dated on the day they were finished to highlight their nature as correspondence. Domene revisits Schwitters, the Dada movement and the artistic avant-gardes; however, the subject matter of his works also refers to historical memory, artistic tradition and current events, a plethora of crossed references which often arise through a chance relationship among objects, images and symbols.

NATIONAL GEOGRAPHIC

La sèrie National Geographic està realitzada en diferents etapes i consta de varies sub-sèries unificades a partir dels seus formats, suports i temes. Es va ampliant i s’hi van incorporant noves obres a mesura que s´hi va treballant. És un projecte tan ampli com totes les cartografies humanes i geogràfiques que conformen l'univers. La primera obra de la sèrie va ser realitzada l'any 2003 i reflexiona sobre l'exili i el desplaçament humà, aquesta es troba en l'apartat "Identitats" i "Immigracions". "Razas Humanas" tracta la mateixa temàtica, però des d’una perspectiva més irònica. "Geo-polítiques" fa referència a les mutacions i estratègies que conformen els mapes socio-polítics. "National Geographic. Human Races" ironitza sobre les "races" que composen el mapa de les corrents artístiques en la història de l'art modern i contemporani.

La serie National Geographic está realizada en diferentes etapas y consta de varias sub-series unificadas a partir de sus formatos, soportes y temas. Se va ampliando y se van incorporando nuevas obras a medida que se va trabajando en ella. Es un proyecto tan amplio como todas las cartografías humanas y geográficas que conforman el universo. La primera obra de la serie fue realizada en el año 2003 y reflexiona sobre el exilio y el desplazamiento humano, esta se encuentra en el apartado "Identidades" y "Inmigraciones". "Razas Humanas" trata la misma temática, pero des de una perspectiva más irónica. "Geo-políticas" hace referencia a las mutaciones y estrategias que conforman el mapa socio-político. "National Geographic. Human Races" ironiza sobre les "razas" que componen el mapa de las corrientes artísticas en la historia del arte moderno y contemporáneo.

The series National Geographic is made in different stages and is compounded by various sub-series unified depending on their formats, supports and themes. It is a project that expands and acquires new incorporations as new works are being done. It is a project as wide as all the human cartographies and geographies that conform the universe. The first work of the series was made in 2003 and reflects on the exile and human displacement, this is found in the section titled "Identities" and "Immigration". "Human Races" treats the same issue, but from a more ironic pint of view. "Geo-politics" refers to the mutations and strategies that compound the socio-political maps. "National Geographic. Human Races" ironizes on the “races” that compose the map of artistic movements in the modern and contemporary art history.