Protecció de dades i drets d’autor d’aquest web

 

 

 

El lloc www.quimdomene.com és el web oficial de Quim Domene. Aquest lloc i tots els seus continguts són propietat de Quim Domene

 

La finalitat d’aquest lloc web és facilitar al públic en general el coneixement de la obra de Quim Domene. La informació que conté aquest lloc web és la vigent a la data de la seva darrera actualització.

 

Quim Domene rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització errònia dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los i a limitar-ne o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva. No està permesa la modificació del web o dels seus continguts a persones alienes a Quim Domene.

 

L’accés al Web de Quim Domene i l’ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de l’usuari. Quim Domene no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, ni de les possibles errades de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, ni de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador.

 

Respecte als drets de propietat intel.lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.quimdomene.com són de titularitat exclusiva de Quim Domene i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel.lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

 

Pel que fa als drets d’autor, els continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Quim Domene (www.quimdomene.com), amb seu i domicili social a: Carrer Antoni Moner, 25 · 17858 LA CANYA (Girona)